Yükleniyor...

İçerik Bulma Arama

About us - Hakkımızda

Hakkımızda

Üniversitemiz; İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi, Ankara'da Gülhane, Yurtdışında ise Somali külliyelerinde eğitim öğretime başlamıştır.

 

Fakülte ve Yüksekokul olarak;

 • Tıp Fakültesi
 • Gülhane Tıp Fakültesi
 • Hemşirelik Fakültesi
 • Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Yaşam Bilimleri Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi

Meslek Yüksekokulu olarak;

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
 • Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitü olarak;

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Araştırma ve Uygulama  Merkezleri olarak;

 • Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi 
 • Tıp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Sürekli ve Uzaktan Eğitim  Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

Üniversitemizin, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dâhil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliği yapmak yetkisi bulunmaktadır.

Ayrıca, yabancı dilde eğitim veren programlara, yurt dışından öğrenci kabul edilebilir. Mütevelli Heyetinin teklifi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında Üniversiteye ait birimler kurulabilir. Bu anlamda Filistin, Pakistan, Lübnan, Gazze ve Sudan’da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açma çalışmalarımız sürmektedir.

 

Üniversitemiz, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi çerçevesinde birlikte kullanım protokolleri (afiliasyon) yaparak sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütecektir.  Üniversitemizin, birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastaneleri, aynı zamanda Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi statüsü kazanmaktadır.

Protokol kapsamındaki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 25'i İstanbul'da, 15'i Ankara'da ve 18'i de Ülkemizin muhtelif illerinde olmak üzere toplam 58 adettir.

Sağlık eğitimine ilişkin akademik yapının ve standartların oluşturulma çalışmaları ile önlisans, lisans, lisansüstü ve uygulama seviyelerinde gerekli kurul, komisyon vb. yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede; akademik birimlerin tanımlanması, akademisyen görevlendirilmeleri, eğitim ve öğretim planlamaları, eğitim ve öğretim hizmetlerinin akreditasyonu ile aktivasyonlarına ilişkin süreç hazırlıkları devam etmektedir.

Özellikle sağlık yazılımları, sağlık danışmanlık hizmetleri, biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmek üzere; Sağlık Teknokenti kurulabilmesi için de gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Ayrıca Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi kurulması için de hazırlıklar yapılmaktadır.

 

About us

We are university; He started teaching at the School of Medicine in Istanbul (Haydarpaşa), in Gülhane in Ankara, and in Somalia in Abroad.

 

As a faculty and college;

 • medical School
 • Gülhane Medical Faculty
 • Nursing Faculty
 • Gülhane School of Nursing
 • Faculty of Health Sciences
 • Faculty of Life Sciences
 • Faculty of Dentistry
 • faculity of Pharmacy

As a Vocational School;

 • Vocational School of Health Services
 • Gülhane Health Vocational School
 • Somali Mogadishu Recep Tayyip Erdogan Health Services Vocational School

As the Institute;

 • Health Sciences Institute
 • Gülhane Institute of Health Sciences

As Research and Application Centers;

 • Fighting Addiction Research and Application  Center 
 • History of Medicine Research and  Application Center 
 • Traditional and Complementary Medicine Research and  Application Center
 • Blood Banking and Transfusion Research and  Application Center
 • Continuing and Distance Education   Research and  Practice It is centrally located.

Our university has the authority to organize all kinds of business associations with foreign higher education institutions, including opening foreign-language training programs and conducting joint programs with foreign higher education institutions.

In addition, students from abroad can be admitted to programs providing foreign language education. By the decision of the Council of Ministers upon the proposal of the Board of Trustees, the approval of the Senate and the approval of the Higher Education Council, units belonging to the University can be established abroad. In this sense, we are in the process of opening the Vocational School of Health Services in Palestine, Pakistan, Lebanon, Gaza and Sudan.

 

Our university will carry out health practice and research activities by co-use protocols (afiliation) within the framework of the supplementary article 9 of the Basic Law on Health Services No. 3359 dated 7/5/1987 with the education and research hospitals of the Public Hospitals Authority of Turkey. Education and research hospitals, where our university has signed a joint use protocol, also gain the status of the University's application and research center.

There are a total of 58 Education and Research Hospitals within the scope of the protocol, 25 in Istanbul, 15 in Ankara and 18 in various countries of our country.

The academic structure of the health education and studies on the formation of the standards and the required committee, commission, etc. in the associate degree, undergraduate, graduate and application levels. Structuring studies are continuing. In this context; The preparation of academic units, the appointment of academicians, education and training plans, accreditation and activation of education and training services.

To develop products and materials especially in healthcare software, health consultancy services, bio-medical engineering services; The necessary work has also begun for the establishment of Health Technocity. In addition, preparations are being made for the establishment of the Faculty of Architecture and Engineering.

İletişim Bilgileri - Contact Us

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi

Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İstanbul

Gülhane Külliyesi

Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA

Somali Külliyesi (Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan SHMYO)

KM5, Digfer street​ Inside Recep Tayyip Erdoğan Research and Training Hospital Campus
​Mogadishu, Somalia

 

Eposta: info@sbu.edu.tr

Tel : +90 216 346 36 36

Faks: +90 216 346 36 40

 

 

Health Sciences University

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Complex

Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No: 38 34668 Uskudar, Istanbul

Gülhane Complex

Emrah Mah. 06018 Etlik / Kecioren / ANKARA

Somalia Complex (Somali Mogadishu Recep Tayyip Erdoğan SHMYO)

KM5, Digfer street Inside Recep Tayyip Erdoğan Research and Training Hospital Campus 
Mogadishu, Somalia

 

Email: Info@sbu.edu.tr

Tel: +90 216 346 36 36

Fax: +90 216 346 36 40

PubMed Erişimi İçin

KAYNAK TARAMA

Anahtar Kelime(ler) girerek arama yapınız

İçerik Bulma Arama

Haberler

Daha

Duyurular

Daha